IniciFormació › Curs bàsic de contractació per a personal ...

Curs bàsic de contractació per a personal no jurista de l'administració local (formació no presencial)

Objectius:

:Aprendre els conceptes fonamentals i bàsics de la contractació del sector públic, i a aplicar-los en la tramitació i gestió administrativa dels expedients de contractació.

Saber identificar els diferents tipus de contractes que regula la normativa, especialment d’obres, serveis, subministraments, concessions d’obra i concessions de serveis.

Conèixer les diferents fases de l’expedient de contractació pública i la tipologia de documents associats a cadascuna d’elles.

Programa:

1a Sessió: Divendres 15 de març de 9.30 a 12.00 h.

“Introducció”:

 • El marc normatiu de la contractació pública
 • Principis de la contractació pública
 • Àmbit objectiu d’aplicació de la LCSP. Negocis jurídics exclosos
 • Àmbit subjectiu d’aplicació de la LCSP
 • Necessitat de contractar

- Què necessito i per què ho necessito?

- Pla anual de contractació

- Existència de crèdit pressupostari

- Definició objecte del contracte. Els Lots

- Determinació tipologia contractual

- Determinació de la durada del contracte

- Determinació del procediment d’adjudicació

Formadora: Maria Llum Bruno Garcia, secretària del Consell Comarcal del Bages. Advocada administrativista i assessora jurídica.

 

2a Sessió: Divendres 22 de març de 9h30 a 12h

“Preparació i inici de l’expedient de contractació”(I):

 • Anunci d’informació prèvia
 • Consultes preliminars
 • El responsable del contracte.
 • Informe de necessitats
 • Informe jurídic de secretària
 • Informe intervenció
 • Plec prescripcions tècniques particulars
 • Plec de clàusules administratives particulars

Formador: Jofre Clofent Calsapeu, cap de Servei de Qualitat Administrativa de l’Ajuntament de Premià de Mar.

 

3a Sessió: Dijous 11 d’abril de 9.30 a 12.00 h.

“Preparació i inici de l’expedient de contractació”(II):

 •  Aptituds per contractar
 • Solvència econòmica i tècnica
 • Càlcul valor estimat i pressupost base de licitació
 • Criteris d’adjudicació
 • Condicions especials d’execució

Formador: Roger Cots i Valverde, secretari general, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i professor associat de dret constitucional, UAB.

 

4a Sessió: Dilluns 15 d’abril de 9.30 a 12.00 h.

“Presentació d’ofertes. L’accés a les licitacions públiques per part dels operadors econòmics”.

 • Òrgan de contractació
 •  Aprovació de l’expedient de contractació
 • Anunci de licitació
 • El Perfil de contractant. La plataforma de Contractació Pública de la Generalitat
 • Termini de presentació d’ofertes
 • El tractament de les proposicions durant el termini de presentació d’ofertes.

Formadora: Imma Soler, cap Servei de Contractació de l’ajuntament de Terrassa

 

Sessió 5a: Dijous 18 d’abril de 10.00 a 12.00 h.

“Obertura de les proposicions i valoració.”

 • Les proposicions extemporànies
 • El requisit de la ‘paraula clau’ (Plataforma eLicita)
 • Obertura de les proposicions

- Sobre A

- Sobre B

- Sobre C

 •  La signatura de les proposicions
 • Els formats admesos de les ofertes
 • Impossibilitat d’accedir al contingut de l’oferta
 • Avaluació de les ofertes
 • Mesa de contractació
 • Actes de la Mesa

- Comitè d’experts i Ponència tècnica

- Jurat en els concursos de projectes

Formadors: Mireia Angulo, oficina de contractació de l'ACM i Àlex Tarroja, Serveis Jurídics ACM.

 

Sessió 6a: Dilluns 22 d’abril de 9.30 a 12.00 h.

Adjudicació i formalització dels contractes.”

 • El requeriment de la documentació acreditativa prèvia a l’adjudicació.
 • L’adjudicació dels contractes.
 • La formalització dels contractes.
 • El recurs especial en matèria de contractació.
 • El Registre Públic Català de Contractes.

Formadora: Sònia Garcia i Planella, advocada Serveis Jurídics Ajuntament de Palafrugell.

 

Sessió 7a: Dilluns 29 d’abril de 9.30 a 12.00 h.

Execució dels contractes.”

 • Les condicions especials d’execució. Les obligacions contractuals essencials.
 • L’adscripció de mitjans materials i personals.
 • La revisió de preus dels contractes.
 • Les modificacions dels contractes.
 • La cessió del contracte. La subcontractació.
 • Les penalitats.
 • La finalització de l’execució del contractes. El termini de garantia. La liquidació del contracte.

Formadora:  Imma Sivill, Cap de l’Assessoria Jurídica del Centre MQ Reus SA.

 

Sessió 8a: Dimarts 30 d’abril de 9.30 a 12.00 h.

“Tècniques de racionalització de la contractació pública.”

 • Les centrals de compres.
 • Els acords marc.
 • Els sistemes dinàmics d’adquisició.
 • Les licitacions conjuntes.
 • Mentimeter Final preguntes curs.

Formador: Jordi Voltas Francisco, cap d´aprovisionament, contractació i patrimoni de l´Ajuntament de Reus i coordinador del curs.

Dades d'interès:

Dates: 15 i 22 de març i 11, 15, 18, 22, 29 i 30 d’abril.

Durada: 20 hores

Horari: Consultar dia de cada sessió

Modalitat: No presencial, a través de la plataforma Zoom de l'ACM.

Coordinador: Jordi Voltas Francisco, cap d´aprovisionament, contractació i patrimoni de l´Ajuntament de Reus.