IniciFormació › Diplomatura de postgrau d'especialitzac...

Diplomatura de postgrau d'especialització en funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria dels ens locals. Programa per a la preparació de proves selectives. (semipresencial) II edició.

Data curs
30 gener de 2024 a 10 juliol de 2025

Programa per a la preparació de proves selectives per a FHN a les sub-escales de secretaria d’entrada, de secretaria-intervenció i d’intervenció-tresoreria

El Diploma de postgrau d’especialització en les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria dels ens locals (DEFSIT) és un programa semipresencial de formació universitària fruit de la col·laboració institucional entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) que aquest curs 2024-2025 celebra una segona edició, organitzada conjuntament per la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín i la Fundació URV (FURV), amb l’Àrea de Formació de l’ACM i la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), mitjançant la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals.

El programa de postgrau compta amb una durada lectiva de 45 crèdits ECTS i està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i al Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.

Aquest programa és una aposta de formació universitària especialitzada, i com a tal, inèdita en el panorama universitari nacional i estatal, a fi de respondre a la necessitat de preparació intensiva i específica dels processos selectius tant de funcionariat d’habilitació nacional de l’Estat (FHN), com de funcionariat interí de la Generalitat de Catalunya, davant la mancança estructural de personal habilitat que exerceixi les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria, que pateixen la majoria d’entitats locals del país.

Enguany, la 2a edició inclou l'itinerari formatiu per a la preparació de proves selectives a la intervenció-tresoreria d'entrada, amb un itinerari específic.

El sòlid posicionament assolit per la URV – mitjançant la FURV- en la formació especialitzada en dret, gestió i hisenda locals, juntament amb l’expertesa professional i institucional que proporciona l’ACM de la mà de professionals de primer nivell, presenten una iniciativa pionera que persegueix la disposició de professionals que vulguin opositar i habilitar-se per a esdevenir FHN o participar a les proves de selecció per a la borsa d’interinatge de la Generalitat de Catalunya. La col·laboració institucional que conformen aquesta aliança estratègica entre l’ACM i la URV, brinda una direcció i una coordinació acadèmiques per part de professorat universitari especialista en la matèria i de funcionariat habilitat estatal expert que exerceix les funcions locals objecte del postgrau; ambdós amb una llarga trajectòria acadèmica, docent i un reconegut prestigi.

El programa de postgrau DEFSIT compta amb una programa intensiu, tant de caràcter teòric, basat en els temaris oficials de les convocatòries recents dels processos de selecció de l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, com de caràcter pràctic per a la preparació específica de les proves selectives que duran a terme les persones participants als programa.
 

Documents Associats
PDF icon diptic_def.pdf
Objectius
 1. Formar per a la pràctica opositora a Catalunya i reduir el dèficit estructural de funcionaris de carrera (FHN) per a desenvolupar les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria.
   
 2. Preparar per a futurs processos selectius per a accedir llocs de la subescala Secretaria-Intervenció, de la subescala de secretaria d’entrada, de la subescala d'intervenció-tresoreria d'entrada, tant com a funcionari de carrera de FHN en el marc de l’oferta pública del Govern de l’Estat, com de forma interina, en el marc dels processos selectius que convoca el Govern de la Generalitat de Catalunya o els ajuntaments, consells comarcals, diputacions o altres ens locals, de manera independent.
 3.  Estudi i anàlisi de del temari oficial de les proves selectives per a l’accés de la Subescala de Secretaria-Intervenció de FHN -Orden HFP/1076/2022, de 7 de novembre- (145 temes) de la subescala de secretaria d'entarada, torn lliure 8Ordre HFP/1075/2022, de 7 de novembre, 153 temes) i promoció interna (Ordre HFP/1073/2022, de 4 de novembre ,de la subescala d'intervenció-tresoreria d'entrada, torn lliure (Ordre HFP/1077/2022, de 7 de novembre, 153 temes) i promoció interna (Ordre HFP/1074/2022, de 4 de novembre i del temari de les proves per a la selecció de personal funcionari interí per ocupar llocs reservats a FHN, subescala de secretaria-intervenció, de les entitats locals a Catalunya (Resolució PRE/3669/2022, de 21 de novembre, 61 temes).
 4. Orientar la formació pràctica a la metodologia emprada per a la superació dels diferents exercicis d’aquest processos selectius basada, si escau, en l’exposició oral del temari, la resolució de proves tipus test i la realització de proves de redacció de dictàmens jurídics de resolució de casos pràctics.
   

TITULACIÓ:
 

  Diploma de postgrau d’especialització en funcions de secretaria, intervenció i tresoreria dels ens locals , atorgat per la Universitat Rovira i Virgili.

Els alumnes de l’itinerari d’intervenció-tresoreria (promoció interna) que s’incorporin al curs a partir de la part especial del Programa podran optar a un certificat d’aprofitament.

Programa acadèmic:

 

Itinerari de secretaria-intervenció i de secretaria d’entrada

A. Fase formativa teoricopràctica (30 cr. ECTS)                                                                                                                                              

A.1. Part general         

 • Dret constitucional i  dret  polític
 • Estatut i distribució de competències
 • Dret de la Unió Europea
 • Introducció a l’Administració pública
 • Administració pública i Dret
 • Organització administrativa
 • Dret administratiu
 • Tipologia de normes
 • Reglament
 • Exercici de la potestat normativa
 • Subjectes de la relació jurídic administrativa
 • Transparència administrativa
 • Accés a informació pública
 • Protecció de dades personals
 • Acte administratiu: concepte, elements, classes, formació, requisits, eficàcia i executivitat
 • Procediment administratiu
 • Actuació de l’AP per mitjans electrònics
 • Revisió d’actes administratius
 • Recursos administratius
 • Jurisdicció contenciosa-administrativa
 • Potestat sancionadora
 • Expropiació forçosa
 • Responsabilitat patrimonial
 • Contractació del sector públic
 • Formes d’activitat administrativa
 • Servei públic i iniciativa econòmica
 • Activitat de policia
 • Intervenció administrativa local: autoritzacions,llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables
 • Patrimoni de les Administracions públiques
 • Patrimoni ens locals
 • Hisenda pública i dret financer
 • Activitat subvencional
 • Recursos humans a l’Administració pública
 • Dret del treball i de la seguretat social
 • Dret mercantil
 • Delictes a l’Administració pública
 • Gestió pública
 • Funció directiva

A.2. Part especial        

 • Règim local
 • Fonts del dret local
 • Municipi: organització i competències
 • Província
 • Règim electoral local
 • Règim de sessions dels òrgans de govern local
 • Singularitats del procediment administratiu local
 • Pressupost de les entitats locals: aprovació, execució i liquidació
 • Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
 • Tresoreria i planificació financera
 • Comptabilitat a l’Administració local
 • Control intern a les entitats locals
 • Funció interventora
 • Control financer, Control extern
 • Recursos de les hisendes locals: gestió, liquidació, recaptació i inspecció
 • Impostos locals, taxes i preus públics
 • Participació en els ingressos de l’Estat
 • Crèdit local
 • Urbanisme: règim jurídic, planificació, gestió, i disciplina urbanística
 • Seguretat ciutadana
 • Policies locals
 • Trànsit i circulació
 • Seguretat viària
 • Medi ambient
 • Parcs i Jardins
 • Residus urbans, abastament i tractament d’aigües
 • Salut pública
 • Sanitat
 • Cementiris i Policia mortuòria
 • Control ambiental d’activitats
 • Comerç
 • Espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
 • Transport col·lectiu de viatgers
 • Serveis Socials
 • Joventut
 • Igualtat de gènere
 • Educació
 • Cultura, Esport
 • Patrimoni historicoartístic
 • Turisme

A.3. Monogràfics transversals

 • Oratòria i comunicació personal
 • Gestió de la visibilitat
 • Coaching
 • Redacció jurídica
 • Resolució de supòsits pràctics

           B. Fase preparatòria pràctica (15 cr. ECTS)

B.1. Pràctiques avaluatives

Elaboració de dictàmens i resolució de casos

B.2. Exercici final de postgrau

Proves selectives

B.3. Tallers tutoritzats

            Grups territorials de pràctica setmanal

Programa acadèmic Itinerari d’Intervenció – Tresoreria d’entrada

* Nota: Els aspirants a Intervenció-Tresoreria, de promoció interna, poden optar per incorporar-se al curs a partir de la part especial del Programa.

A. Fase formativa teoricopràctica (30 cr. ECTS)                                                                                                                                              

A.1. Part general         

 • Dret constitucional i  dret  polític
 • Estatut i distribució de competències
 • Dret de la Unió Europea
 • Introducció a l’Administració pública
 • Administració pública i Dret
 • Organització administrativa
 • Dret administratiu
 • Tipologia de normes, Reglament,
 • Exercici de la potestat normativa i
 • Subjectes de la relació jurídic administrativa
 • Transparència administrativa, Accés a informació pública, Protecció de dades personals
 • Acte administratiu: concepte, elements, classes, formació, requisits, eficàcia i executivitat
 • Procediment administratiu
 • Actuació de l’AP per mitjans electrònics
 • Revisió d’actes administratius, Recursos administratius
 • Jurisdicció contenciosa-administrativa
 • Potestat sancionadora
 • Expropiació forçosa
 • Responsabilitat patrimonial
 • Contractació del sector públic
 • Formes d’activitat administrativa, Servei públic i iniciativa econòmica
 • Activitat de policia
 • Intervenció administrativa local: autoritzacions,
 • llicencies, comunicacions prèvies i declaracions responsables
 • Patrimoni de les Administracions públiques
 • Patrimoni ens locals
 • Hisenda pública i dret financer
 • Activitat subvencional
 • Recursos humans a l’Administració pública
 • Dret del treball i de la seguretat social
 • Dret mercantil
 • Delictes a l’Administració pública
 • Gestió pública
 • Funció directiva

A.2. Part especial        

 • Règim local, Fonts del dret local
 • Municipi: organització i competències; Província
 • Règim electoral local
 • Règim de sessions dels òrgans de govern local
 • Gestió pressupostària
 • El pressupost i les seves modificacions
 • Operacions de gestió pressupostaria de despeses i d’ingressos
 • Els romanents de crèdit
 • Els projectes de despesa
 • Despeses amb finançament afectat
 • Adm. de recursos per compte d’altres ens públics
 • Execució i liquidació del pressupost
 • Regles fiscals de la Llei Orgànica 2/2012
 • Estabilitat Pressupostaria
 • La regla de la despesa
 • Morositat i PMP
 • El Pla general de comptabilitat pública adaptat a l´administració local
 • Compt. del pressupost de desp. i d’ingrés
 • L’immobilitzat no financer
 • Els actius financers
 • Finançament bàsic
 • Operacions no pressupostàries
 • Els comptes anuals de les entitats locals. El Compte General
 • Consolidació comptable
 • El Pla General de Comptabilitat
 • Compres i despeses, i vendes i ingressos
 • L’immobilitzat no financer
 • Arrendaments. Leasing i renting
 • Tractament de l’IVA
 • Existències
 • Actius i passius financers
 • El patrimoni net
 • Les subvencions i donacions
 • Provisions i contingències
 • L’impost sobre beneficis
 • Els comptes anuals
 • Comptabilitat analítica i de gestió
 • Operacions de crèdit
 • Capitalització simple i composta
 • Préstecs, deutes i emprèstits
 • Càlcul del deute viu i estalvi net
 • Operacions a llarg termini
 • Operacions de tresoreria
 • Principi de prudència financera
 • Els tributs locals: Gestió tributaria, recaptació i inspecció tributaria
 • Impost sobre Béns Immobles
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 • Impost sobre Construccions, Instal·lacions l i Obres
 • Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 • Taxes i Preus Públics
 • Contribucions especials
 • Control econòmic financer
 • Control intern
 • Control extern

A.3. Monogràfics transversals

 • Oratòria i comunicació personal
 • Gestió de la visibilitat
 • Coaching
 • Redacció jurídica
 • Resolució de supòsits pràctics

           B. Fase preparatòria pràctica (15 cr. ECTS)

B.1. Pràctiques avaluatives

Elaboració de dictàmens i resolució de casos

B.2. Exercici final de postgrau

Proves de selecció

B.3. Tallers tutoritzats

Professorat

Dr. José Miguel Abdelkader García, intendent cap de policia local emèrit i professor honorari de dret administratiu, URV

Sr. Carles Alegret i Bartolin, lletrat, Xarxa Sanitària, Social i Docent Santa Tecla i professor associat de dret mercantil, URV

  Sra. Carmen Alonso Higuera, secretària general, Ajuntament de Cornellà de Llobregat           

  Sra. Neus Arqués i Salvador, escriptora i analista digital

  Dr. Josep Ramon Barberà i Gomis, advocat i professor associat de dret administratiu, UPF

Dr. Joaquim Brugué i Torruella, catedràtic de ciència política i de l’administració, UdG

  Sr. Xavier Carbonell i Tutusaus, cap de servei de comptabilitat, Intervenció General, Àrea Metropolitana de Barcelona

Dr. Antoni Cardona i Barber, professor lector de dret penal, UAB

Dra. Sílvia Carmona Garias, lletrada i delegada de protecció de dades, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i professora associada de dret administratiu, URV

 Sr. Jordi Cases i Pallarès, secretari general, Ajuntament de Barcelona

 Dr. Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret administratiu, UOC

 Dr. Carlos Coello Martín, magistrat contenciós administratiu i professor honorari de dret administratiu, URV

 Sr. Bernat Costas Castilla, funcionari d’habilitació nacional, subescala de secretaria intervenció i funcionari, Cos superior d'Administració General, Generalitat de Catalunya.

 Sr. Roger Cots i Valverde, secretari general, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i professor associat de dret constitucional, UAB

 Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora agregada de dret administratiu, URV

 Dra. Maria Victòria Forns i Fernández, professora col·laboradora permanent de treball social i serveis socials, i codirectora, Càtedra d’Inclusió Social, URV

 Dr. Alfonso González Bondia, professor titular de dret internacional públic, URV

 Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret administratiu, UdL

 Sra. Marta Felip i Torres, secretària general, Ajuntament de Castelló d’Empúries – Empúriabrava

 Dra. Zuley Fernández Caballero, professora lectora de dret financer i tributari, UAB

 Sra.Marta Ferrer i Lladó, tresorera, Ajuntament de Puigcerdà

Dr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV.

 Dra. Marta Franch i Saguer, professora titular de dret administratiu, acreditada catedràtica, UAB

 Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin, URV

 Dra. Carolina Gala Durán, catedràtica de dret del treball i de la seguretat social, UAB

 Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu i directora, Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, UAB

 Sra. Núria Gras i Nogués, cap, Secció de Suport Econòmic, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professora associada d’economia, URV

  Sr. Àlex Grau i Orts, director, Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

  Sra. Montserrat Jorba i Muñoz, interventora general adjunta, Diputació de Lleida

Sra. Núria Josa i Arbonès, interventora general, Diputació de Girona

Sr. Alfred Lacasa i Tribó, secretari general, Ajuntament de Blanes

Sr. Lourdes López Barbosa, experta en comunicació personal i institucional i coach, Emotiva’t

Sra. Gemma Lozano i Vallverdú, viceinterventora general, Diputació de Lleida

   Sr. Jordi Manau i Terrés, interventor general, Diputació de Lleida

 Sr. Isidre Martí Sardà, secretari de l’Ajuntament Vilanova i la Geltrú

 Sra. Sílvia Oliveras i Casadellà, directora-gerent, Organisme de Salut Pública, Diputació de Girona

   Dra. Àngels Orriols i Sallés, lletrada, Ajuntament de Barcelona i professora associada de dret administratiu, UAB

 Dr. Joan Pagès i Galtés, catedràtic de dret financer i tributari, URV i secretari-interventor (en excedència)

   Sra. Núria Pallarès i Martí, vicesecretària general, Ajuntament de Tarragona i professora associada de dret administratiu, URV

 Dra. Esther Pano Puey, coordinadora, Observatori de Govern Local, Fundació Pi Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals i professora associada de ciència política i de l’administració, UB

 Dra. Montserrat Peretó i García, professora titular de dret financer i tributari, UAB i membre, Comissió Jurídica Assessora, Generalitat de Catalunya

 Dra. Isabel Pont i Castejón, professora titular de dret administratiu, UAB

 Sra. Cristina Pou i Molinet, secretària general, Ajuntament de Roses i Consell Comarcal de l’Alt Empordà

 Dr. Javier Requejo García, viceinterventor general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

 Dra. Marina Rodríguez Beas, professora lectora Serra Húnter de dret administratiu, URV

   Sr. Ignacio Río Santos, secretari general, Ajuntament de Vila-seca i professor associat de dret administratiu, URV

    Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

  Sr. Pere Serrano i Martín, secretari general, Ajuntament de Torroella de Montgrí

     Sra. Carme Torres i Morales, directora de coordinació econòmica, Intervenció General, Ajuntament de Barcelona i presidenta, Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona

     Sr.Jordi Turón i Serra, vicesecretari general, Diputació de Girona

   Sra. Carme Vallès i Fort, vicesecretària general, Diputació de Lleida

   Sr. Albert Valldossera i Llort, coach  i consultor en direcció de màrqueting i de comunicació

      Sr. Jordi Voltas i Francisco, cap, Servei d’Aprovisionaments, contractació i patrimoni, Ajuntament de Reus

Dades d'interès

Direcció acadèmica:

 • Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin, URV
 • Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu i directora, Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, UAB
 • Sra. Marta Felip i Torres, secretària general, Ajuntament de Castelló d’Empúries - Empuriabrava, FHN Subescala categoria superior, codirecció ACM
 • Sra. Núria Josa i Arbonès, interventora general, Diputació de Girona, codirecció ACM.

Coordinació tècnica:

 • Sra. Mar Forcada i Nogués, tècnica de formació, ACM.
 • Sr. Francesc Iglesies i Riumalló, cap de formació, programes i publicacions de l'ACM.

 

Import: 1.500 € (inclou accés a materials dels temaris oficials)

Període lectiu: Del 30 de gener de 2024 al 10 de juliol de 2025

Fase formativa teoricopràctica: Del 30 de gener de 2024 al 13 de febrer de 2025

Fase preparatòria pràctica: Del 18 de febrer de 2024 al 10 de juliol de 2025
45 cr. ECTS, (210h. teòric pràctics, preparació pràctica i exercici final)

Lloc de realització de les sessions presencials: Seu de l’ACM. Aula Prat de la Riba, planta baixa. Carrer València, 231, 08008 Barcelona.Tel. 93 496 16 16

Horaris:

Fase formativa teoricopràctica: Dimarts i dijous de 15:30 h. a 19:30 h., mitjançant sessions virtuals. La sessió inaugural i les 5 sessions pràctiques avaluatives seran presencials.

Fase preparatòria pràctica: En funció del calendari de proves selectives una o dues sessions presencials setmanals dimarts i dijous de 15:30 h. a 19:30 h., que podran ser territorialitzades.

Sessions virtuals: A través de l’aula vidual de l’espai Moodle del Campus virtual URV

 

Cal formalitzar la inscripció mitjançant la web de l’ACM
www.acm.cat/formacio

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 934 961 616 Ext.223 o adreçar-vos al correu formacio@acm.cat (Sra. Mar Forcada) i al web de l’ACM www.acm.cat.

Destinataris, Requisits i Criteris d'admissió

Destinataris:

Aquest programa de postgrau va orientat a persones destinatàries que, bo i acomplint els requisits per a poder de accedir a un lloc de treball reservat a FHN (grau, llicenciatura o equivalent), hagin desenvolupat tasques professionals com a personal funcionari laboral o eventual, o com a càrrec electe en una Administració local, o persones titulades en pràctiques a l’Administració local, que vulguin orientar el futur professional a partir dels coneixements necessaris per participar en processos selectius per exercir funcions de secretaria, intervenció o tresoreria en els ens locals.


Requisits
Es requereix estar en possessió de titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent, que permeten l’accés a les subescales de FHN, subescales de secretaria-intervenció, de secretaria d’entrada i d'intervenció-tresoreria d'entrada.


Criteris d’admissió:

Currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.

Es prioritzaran les sol·licituds dels aspirants que presentin alguna o algunes de les següents condicions:

 • Persones que hagin superat almenys una de les proves dels processos selectius per a l’accés a alguna de les subescales de FHN en les quatre darreres convocatòries o en la última convocatòria per a l’accés a la borsa de treball per a proveir llocs de secretaria-intervenció de la Generalitat de Catalunya.
 • Persones que acreditin haver desenvolupat tasques en algun dels llocs reservats a FHN, o llocs de tècnic o tècnica d’administració general A1 o tècnic mig o tècnica mitja d’administració general, A2 com a funcionari interí durant un mínim de quatre anys.
 • Haver estat càrrec electe a l’administració local un mínim de quatre anys.
 • Haver desenvolupat funcions de personal eventual a l’administració local un mínim de quatre anys.
 • Carta de compromís personal de presentar-se a un procés selectiu dels que son objecte d’aquest programa.