Inici › Política de privacitat i avís legal

Política de privacitat i avís legal

AVÍS LEGAL

 

1. Informació legal

1.1.1.1. En compliment del deure d'informació establert en l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el titular del lloc web https://www.acm.cat/ és L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (d'ara endavant, ACM).

Les dades identificatives i de contacte amb els titulars del lloc web https://www.acm.cat/ són els següents:

Titular: ACM

CIF: G66436064

Inscrita en el full núm. G002.5 del Registre d’Organitzacions Associatives d’Ens Locals, amb el núm. d’inscripció G002/96  de data 23 d’octubre de 1996

Domicili social a aquest efecte Carrer València 231, 6ª, 08007 – Barcelona.

Correu-e: acm@acm.cat

Telèfon de contacte: 93 496 16 16

2. Objecte i àmbit d'aplicació

2.1.- Mitjançant aquest Avís Legal s'estableixen les condicions generals d'ús que regulen l'accés, navegació i ús del lloc web https://www.acm.cat/  . (d'ara endavant, Lloc web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. Addicionalment, la prestació de determinats serveis o activitats en el marc del Lloc web podran quedar així mateix sotmeses a altres condicions particulars que poguessin establir-se i que, en el seu cas, substitueixin, complementin i/o modifiquin les condicions generals d'ús d'aquest Avís Legal. 

2.2.- Aquest Lloc web és un servei que ACM posa a la disposició dels usuaris d'Internet amb finalitat informativa, podent efectuar en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu disseny, configuració i continguts.

2.3.- L'accés i ús d'aquest Lloc web atribueix al visitant la condició d'USUARI i implica la seva acceptació de manera plena i sense reserves, des d'aquest accés i/o ús, de totes i cadascuna de les condicions d'ús que ACM inclogui en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment en què accedeixi a aquest. En aquest sentit, s'entendrà per USUARI a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades en el Lloc web.

2.4.- L'USUARI s'obliga a fer un ús correcte del Lloc web, de conformitat amb les lleis aplicables, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, responent enfront de ACM i enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

3. Accés i utilització del Lloc web

3.1.- L'accés a aquest Lloc web és lliure i gratuït, excepte en el relatiu al cost de connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l'operador contractat per cada USUARI.

3.2.- L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del Lloc web. Per tant, l'USUARI s'obliga a utilitzar els continguts de manera diligent i lícita i, en particular, es compromet a no emprar-los per a, entre altres usos:

Utilitzar identitats falses, o suplantar la identitat d'altres usuaris en la utilització del Lloc web o dels seus serveis.

Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, danyar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de ACM o de terceres persones, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al Lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ACM presta els seus serveis.

Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts del Lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització prèvia i expressa del titular dels corresponents drets.

Introduir o incorporar com una activitat empresarial o professional pròpia els continguts i/o serveis presentats en aquest Lloc web.

Vulnerar qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial derivats dels continguts del Lloc web.

Utilitzar els continguts i/o la informació de qualsevol classe obtinguda a través d'aquest Lloc web per a realitzar activitats publicitàries o promocionals, remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial, o per a recopilar, comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Utilitzar aquest Lloc web, o els continguts i/o serveis obtinguts, per a la realització d'activitats contràries a la llei, a la moral, els bons costums o a l'ordre públic, amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers.

3.3.- ACM es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment i sense previ avís l'accés al Lloc web, així com a interrompre la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d'aquest, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, o per qualsevol altra causa.

4. Protecció de dades personals

4.1.- ACM es compromet al tractament de les dades personals de manera respectuosa amb els drets dels seus titulars, i de conformitat a la normativa de protecció de dades que es trobi en vigor a cada moment. 

4.2.- En la secció «Política de Privacitat» del Lloc web es posa a disposició permanent de l'USUARI la informació legal o política de privacitat corresponent als diferents tractaments de dades dutes a terme per ACM, en relació a la gestió de dades d'usuaris de la web, seguidors en xarxes socials, candidats, etc. 

4.3.- En el cas que l'USUARI empleni voluntàriament qualsevol dels formularis en línia de recollida de dades disponibles en el Lloc web, per a accedir a alguns dels seus serveis o continguts, es compromet a proporcionar dades exactes i veraces, així com a comunicar a ACM qualsevol modificació d'aquests. Excepte en cas d'indicar-se expressament el contrari, les dades sol·licitades en els nostres formularis són necessaris per a poder donar curs a la seva sol·licitud.

En tot cas, en el corresponent formulari en línia de recollida de dades personals de l'USUARI s'inclourà un enllaç al corresponent avís de privacitat que serà aplicable al tractament de les dades personals proporcionades. L'acceptació expressa per l'USUARI del corresponent avís de privacitat serà necessària perquè es tingui per emplenat el formulari i poder completar el procés d'enviament. El contingut d'aquesta política de privacitat podrà ser objecte de modificació per a adaptar-ho a canvis legislatius que puguin produir-se, així com a criteris i posicions emeses per les Autoritats de Protecció de Dades competents. 

4.4.- Si un USUARI facilités dades personals d'altres persones físiques, s'obliga a complir, en relació amb aquestes dades, quantes obligacions derivin de la normativa de protecció de dades en vigor, i en particular el deure d'informar i d'obtenir el consentiment del titular de les dades personals. 

4.5.- No es permet que els menors de 13 anys facilitin les seves dades personals a través del Lloc web, sent necessària la prèvia autorització expressa dels seus pares o tutors. En tot cas, aquest Lloc web no es dirigeix a menors d'edat.

5. Propietat intel·lectual i industrial

5.1.- Tots els elements del Portal (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, animacions, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat de ACM o han estat cedits al mateix (a menys que no s'indiqui expressament). Per tant, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

5.2.- En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'USUARI en el Lloc web implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part de ACM, ni que confereix a l'USUARI cap dret d'utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, amb finalitats comercials, d'aquests continguts, sense la prèvia i expressa autorització de ACM o del titular dels drets afectats. L'incompliment de l'anterior facultarà a ACM o als titulars dels corresponents drets per a interposar les accions legals pertinents.

5.3.- La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació, queden prohibits.

5.4.- S'autoritza la reproducció (impressió i descàrrega) d'extractes dels continguts del Portal o lloc web únicament quan es realitzin per a ús personal o privat, o a nivell de recerca o estudi.

6. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de ACM, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d'aquesta pàgina web que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

7. Exclusió de garanties i responsabilitat

7.1.- El contingut d'aquest Lloc web té finalitat informativa i de creació d'un canal de comunicació amb els USUARIS, sense que els seus continguts puguin considerar-se com a assessorament exhaustiu sobre qualssevol matèries. ACM no garanteix plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. ACM exclou, fins on permeti la llei, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Lloc web, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts. No obstant això, ACM declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Lloc web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als USUARIS.

7.2.- ACM no es fa responsable per la utilització que l'USUARI realitzi dels serveis i continguts del Lloc web. L'USUARI reconeix i accepta que la utilització del Lloc web, així com dels seus serveis i continguts, es realitza sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.

7.3.- L'USUARI serà l'únic responsable de les aportacions i comentaris que realitzi en aquest Lloc web, reservant-se ACM el dret a retirar del mateix aquells que, al seu criteri, consideri no apropiats i no fent-nos responsables dels comentaris realitzats pels USUARIS.

8. Enllaços

8.1.- En el cas que en el Lloc web es disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d'Internet, ACM no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ACM assumirà cap responsabilitat pels continguts dels llocs web aliens enllaçats, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, legalitat o validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'Internet. En aquest sentit, si els USUARIS tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers enllaçades, hauran de comunicar-ho immediatament a ACM a l'efecte de que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a aquestes.

8.2.- Igualment, la inclusió de qualsevol mena d'enllaç per part de ACM a altres llocs d'Internet no implica que existeixi cap mena de relació, associació, col·laboració o dependència entre ACM i el titular del lloc web aliè.

9. Dret d'exclusió

ACM es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a aquest Lloc web i/o als continguts i serveis oferts en aquest, sense necessitat de preavís, a aquells USUARIS que incompleixin les presents condicions generals d'ús o les particulars que poguessin establir-se.

10. Generalitats

10.1.- En cas d'existir discrepància entre el que s'estableix en aquestes condicions generals d'ús i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

10.2.- Si qualsevol disposició o contingut d'aquest Avís Legal fos declarat nul o inaplicable, en tot o en part, mitjançant resolució ferma per un Jutjat o Tribunal competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions de les condicions d'ús, que conservaran la seva validesa amb caràcter general.

10.3.- El no exercici o execució per part de ACM de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions d'ús no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord d'aquest per escrit.

10.4.- ACM podrà modificar en tot o en part i en qualsevol moment les condicions aquí determinades, i aquestes modificacions tindran vigència des del mateix moment de la seva publicació en aquest Lloc web. 

11. Espais amb accés restringit.

L'accés a uns certs apartats d'aquest lloc web estan protegits per codi d'usuari i contrasenya (que haurà d'establir en emplenar el formulari de registre), sent aquestes les seves credencials i respecte a les quals, l'usuari adquireix els següents compromisos:

  • Les credencials d'accés són personals i intransferibles, identifiquen a l'usuari en el lloc web sent responsabilitat del mateix mantenir-les en secret. Per tant, l'usuari serà responsable de totes les accions que es realitzin amb les seves credencials d'accés.
  • L'usuari comunicarà a ACM qualsevol ús no autoritzat de les seves credencials o qualsevol altre incident de seguretat tan aviat com tingui coneixement d'aquest.

12. Xarxes socials.

ACM pot ser present, actualment o en el futur, en xarxes socials d'Internet, on consideri oportú establir presència.

Aquests espais es consideraran oficials, no assumint responsabilitat per l'ús o continguts disposats en qualssevol altres comptes o espais oberts en les xarxes socials per part de tercers. ACM tampoc assumirà responsabilitat de l'ús o continguts disposats a través de comptes o espais oberts per part dels seus càrrecs públics, creat de manera particular en l'àmbit privat o a través de partit polític o un altre col·lectiu al qual pertanyessin. 

ACM, com a administrador de les seves instàncies pròpies en aquestes xarxes, podrà decidir la no publicació i/o l'esborrat de qualsevol contingut publicat en aquestes.

En qualsevol cas, l'Usuari és l'únic responsable dels continguts que, en el seu cas, publiqui en aquestes xarxes socials de ACM, sent plenament aplicable a les xarxes socials les condicions i termes generals d'ús del Portal i la seu electrònica abans exposades; i sense perjudici d'aplicar les condicions i termes o polítiques, establerts per la pròpia xarxa social. 

A més, informem que el lloc web integra, en el seu cas, plugins o complements de xarxes socials, respecte als quals haurà de tenir en compte el següent:

Si està registrat com a usuari en la xarxa social (Facebook, Twitter) i en visitar aquest lloc web del té la sessió oberta en qualsevol d'aquestes xarxes socials, en fer "clic" en els seus plugins, la xarxa social rebrà la informació que li indica i que ha visitat el Lloc. A més, proporcionarà informació sobre el seu perfil d'usuari d'aquesta xarxa social (nom, email, foto, etc.).

Si no està registrat en la xarxa social, o no tenen la sessió oberta mentre visita el lloc web pot ser que la xarxa social rebi i emmagatzemi almenys la seva adreça IP.

Si no desitja que una xarxa social recopili les dades personals, ni que els comparteixi amb nosaltres ni amb tercers, consulti la política de privacitat de la xarxa social corresponent i tanqui sessió en la mateixa abans de visitar aquest lloc web. També podrà eliminar les cookies existents que hagi instal·lat la xarxa social en el seu ordinador usant les funcions del seu navegador.

13. Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions establertes entre, com a titular d'aquest Lloc web, i l'USUARI, es regiran pel que es disposa en la normativa vigent relativa a la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts se sotmetin a un fur, ACM i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 

I.             INTRODUCCIÓ

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (d'ara endavant, ACM) es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’ACM. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

Per a poder prestar-te determinats serveis és necessari la gestió de les teves dades personals. A aquest efecte, els mateixos, s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament de l’ACM i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat, principalment, amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD).

II.            INFORMACIÓ GENERAL

A continuació, ACM informa, de manera general, sobre la salvaguarda de la privacitat i de la protecció de les dades de caràcter personal aplicada a les activitats de tractament que efectua a nivell del Portal , així com per altres mitjans:

1.            Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

ACM, té la condició de Responsable del Tractament, amb domicili social a aquest efecte a Carrer València 231, 6ª, 08007 – Barcelona.

•             Direcció: Carrer València 231, 6ª, 08007 – Barcelona

•             Correu electrònic: acm@acm.cat 

•             Telèfon: (+34) 93 496 16 16

2.            Per a què tractem les seves dades personals?

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de ACM, a disposició dels Usuaris, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d'informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats per ACM.

3.            Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir què fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seves dades personals són les següents; (i) el consentiment atorgat per vostè mitjançant la signatura o acceptació dels pertinents formularis, per a un o diversos fins específics (II) i en el seu cas l'execució d'un contracte del qual Vostè sigui part, en condició de contractista o adjudicatari.

4.            Per quant temps conservem les seves dades personals?

Les seves dades personals les conservarem durant el termini corresponent per a mantenir un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d'aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb el titular de les dades.

5.            Qui ha de mantenir les dades actualitzades?

D'altra banda, amb la finalitat que els dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l'Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mig fefaent, a l'àrea o departament corresponent de l’ACM.

6.            Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seves dades personals? 

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitat/és expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei. Tal com s'exposa en la política de cookies, aquesta utilitza Google Analytics i, en conseqüència, es produeix una transferència internacional sobre la base de l'adopció per part de Google de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

7.            Seguretat de les dades personals

ACM adoptarà en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, donant compliment al principi de responsabilitat proactiva, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

 

8.            Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, en el seu cas, oposició. a aquest efecte, haurà de presentar un escrit a l’ACM, en acm@acm.cat. En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documento que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o, si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici).

A continuació, s'aporta més informació sobre l'exercici dels seus drets en protecció de dades:

a)            Quins són els meus drets?

b)           Qui pot exercitar aquests drets davant ACM?

c)            Com i on puc exercitar aquests drets

d)           Informació complementària

a) Quins són els meus drets?

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant el responsable del tractament, ACM, els drets d'accés, rectificació, oposició, portabilitat, supressió (“dret a l'oblit”), limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individualitzades, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de Protecció de dades, d'ara endavant "RGPD") i la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD):

Drets d'Accés

Vostè té dret a conèixer:

•             Si estem tractant o no dades personals que el concerneixen.

•             L'origen de les seves dades, si no ens els va proporcionar Vostè.

•             Les finalitats del tractament de les seves dades.

•             Les categories de dades de què es tracti.

•             Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals.

•             De ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals (o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini).

•             El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

•             Si prenem decisions automatitzades -inclosa l'elaboració de perfils- fent servir les seves dades personals.

Dret de rectificació

•             Vostè té dret al fet que es rectifiquin les seves dades personals:

•             Completant-los, si aquests anessin incomplets.

•             Actualitzant-los o rectificant-los, si per qualsevol motiu ja no resultessin concordes a la realitat vigent o fossin inexactes.

•             Mitjançant l'exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les seves dades personals siguin precises i completes

Dret de supressió

•             Vostè té dret al fet que se suprimeixin les seves dades personals quan concorrin alguna de les condicions següents:

•             Les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats.

•             Vostè retiri el consentiment en què basem el tractament de les seves dades i aquest no es pugui emparar en una altra base de legitimació.

•             Vostè hagi exercit amb èxit el dret d'oposició al tractament de les seves dades.

•             Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.

 

 Dret a la limitació del tractament

•             Vostè tindrà dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades personals (és a dir, que les conservem sense utilitzar-les per als fins previstos).

 Dret d'oposició

Vostè tindrà dret a sol·licitar-nos que deixem de fer servir les seves dades personals, per exemple, quan cregui que les dades personals que tenim sobre vostè puguin ser incorrectes o cregui que ja no necessitem tractar-les.

Dret de portabilitat

Quan el tractament de les seves dades estigui basat en el consentiment o sigui necessari per a l'execució d'un contracte o precontracte i s'efectuï per mitjans automatitzats, Vostè tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, és a dir, al fet que se li lliurin en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, fins i tot a remetre'ls-hi a un nou responsable, és per això que ACM li facilitarà la portabilitat de les teves dades al nou responsable.

b) Qui pot exercitar aquests drets davant ACM?

Vostè en qualitat d'interessat o titular de les dades de caràcter personal, actuant en el seu propi nom i dret.

A través d'una altra persona que actuï, degudament acreditada, com a representant legal (Ex. quan els titulars de la pàtria potestat o tutela actuen en nom de persona menor de 14 anys o quan s'actua com a representant legal d'una persona amb diversitat funcional) o voluntari (persona que Vostè lliure i voluntàriament hagi atorgat poders de representació a aquest efecte). 

c) Com i on puc exercitar aquests drets?

Per correu Postal

Pot presentar l'escrit remetent a la següent adreça postal: Carrer València 231, 6ª, 08007 – Barcelona

Per internet

Pot presentar l'escrit remetent un correu electrònic a la següent adreça acm@acm.cat

En tots dos casos, ha de:

•             Aportar les dades i informació suficients per a atendre la sol·licitud. A aquest efecte, podrà utilitzar els models de formulari dels quals posa a la seva disposició la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos  

•             Signar l'imprès de manera manuscrita o, en el seu cas, i de disposar de certificat digital reconegut, signar-ho electrònicament.

•             Adjuntar fotocòpia de DNI, Passaport, NIE o un altre document identificatiu equivalent. En cas d'actuar en representació d'un tercer, s'ha d'incloure també còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, així com el document acreditatiu de la representació de l'interessat.

•             Enviar el formulari i documents acreditatius de la seva identitat a ACM per qualsevol dels mitjans anteriorment esmentats.

 

d) Informació complementària

ACM analitzarà si la petició s'ajusta o no a dret. Comunicarà al peticionari la decisió adoptada, procedint en conseqüència: si és estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és desestimatòria, indicarà el sistema de recursos previstos legalment. En cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) ACM podrà: (i) Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats (ii) Negar-se a actuar. 

 

III.          INFORMACIÓ ADDICIONAL PROTECCIÓ DE DADES 

1. VIDEOVIGILÀNCIA EN EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Amb la finalitat de garantir la seguretat de béns, instal·lacions i dependències, així com de les persones, que treballen o accedeixen a les mateixes i el control laboral del personal de ACM informa que ha col·locat càmeres o càmeres de vídeo de vigilància. Es tracta de disposar d'una mesura d'anticipació i prevenció enfront de possibles riscos, perills o infraccions, que afectin persones, béns i instal·lacions.

Les imatges captades pels sistemes de videovigilància són tractades per ACM com a responsable del tractament.

La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.f) del RGPD: el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l'interessat sigui un nen, així com l'article 6.1 e): el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. A l'efecte de control laboral també estarà basada en l'article 6.1 b) del RGPD: el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

Les imatges (dades personals) es conservaran durant el termini màxim d'un mes, tret que hagin de bloquejar-se per a la posada a la disposició de les autoritats públiques competents, en cas d'haver captat fets il·lícits o irregulars.

Així, les imatges podran ser cedides, en el seu cas, a Forces i Cossos de Seguretat, així com a Jutjats o Tribunals.

2. CANDIDATS

Les seves dades són tractades per ACM com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades curriculars és realitzar els processos de selecció de personal en la nostra organització.

La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.a) del RGPD: l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

El Curriculum vitae es conservaran durant el termini màxim d'un any, sempre que el sol·licitant no hagi revocat el consentiment atorgat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicats a tercers.

3. PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Les seves dades són tractades per ACM com a responsable del tractament

Les finalitats del tractament de les seves dades personals son:

Gestionar la seva inscripció a la activitat de formació, així com comprovar que vostè compleix les requisits per inscriure’s a tal activitat segons les condicions establertes.

En cas que ho autoritzi expressament, remetre-li nostre butlletí relatiu a activitats formatives o informació sobre nous esdeveniments o activitats de formació.

El termini de conservació de les dades, serà conforme al que obliga a tenir la informació comptable i fiscal de l'entitat i davant qualsevol possible requeriment de l'entitat pública competent (Administració Pública competent, Agència Tributària, Jutjats o Tribunals), i en relació a l'enviament del butlletí, mentre disposem del seu consentiment.

Les dades són tractades sobre la base de la relació contractual que vincula a les parts i/o a l'interès legítim i al consentiment en el cas d'autoritzar la recepció del butlletí electrònic.

Les dades podran ser cedides o comunicades, si escau, a entitats bancàries per a la realització de cobraments o pagaments, a requeriment de l'Agència Tributària, Jutjats o Tribunals, així com a l'Administració Pública competent en cas de sol·licitud de justificació de subvenció.

 4.  CONTROL D'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS

Les seves dades són tractades per ACM com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és la gestió i control d'accés de tots aquells membres i persones que accedeixin a les instal·lacions de ACM.

La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.f) del RGPD: el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l'interessat sigui un nen.

El termini de conservació serà;

•             Per als proveïdors i clients de ACM, tres mesos

•             Per al personal de ACM fins a la fi de la relació laboral i el compliment de les obligacions legals corresponents.

Tret que, en els dos supòsits, hagin de bloquejar-se en cas d'haver captat fets il·lícits o irregulars; disposant de les mateixes a l'efecte d'aplicació del règim sancionador i, si escau, posada a la disposició de l'autoritat pública competent, així com Jutjats o Tribunals.

Les dades personals recollides per a aquesta finalitat es conservaran fins a la fi de la relació laboral amb l'empleat i una vegada finalitzada aquesta, es conservaran sobre la base dels terminis legals de conservació en matèria laboral.

Les dades podran ser cedides o comunicades als Jutjats i tribunals competents.

5. PROVEÏDORS

Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que participin o estiguin en contacte en ocasió de la prestació del servei, seran tractades per ACM., en qualitat de Responsable de Tractament.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades és la relació contractual, per a la formalització i execució d'aquest.

La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics derivats, així com el desenvolupament i control del/els servei/s contractat/s i, en el seu cas, remissió d'informació sobre les incidències relacionades amb aquells.

Les dades no seran cedides a tercers, tret que siguin comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals sigui necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la relació contractual, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades i puguin ser requerits per les autoritats públiques competents (Agència Tributària, Jutjats o Tribunals).

6. XARXES SOCIALS

ACM compta amb diferents perfils en xarxes socials per a donar a conèixer les seves activitats i interactuar amb els usuaris. Els usuaris d'aquestes xarxes socials que decideixin voluntàriament seguir o ser amics de ACM, manifesten el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals relatives al seu perfil per a interactuar en la xarxa social. ACM no recapta dades procedents de les xarxes socials per a finalitats diferents a les esmentades. La utilització de xarxes socials comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l'adopció per part de la xarxa social de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea. En qualsevol moment pot deixar de seguir o ser amic de ACM.

L'usuari ha de respectar els drets de tercers, especialment, drets d'intimitat i protecció de dades, així com la normativa de propietat intel·lectual i industrial, en tota aquella informació que publiqui en la pàgina de ACM. Es prohibeix la publicació d'informació que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans. L'usuari serà l'únic responsable de la informació que publiqui.

Recomanem revisi la configuració de privacitat de la xarxa social i adjuntem enllaç a les diferents polítiques de privacitat:

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Flickr: https://www.flickr.com/help/privacy

Twitch: https://www.twitch.tv/p/es-es/legal/privacy-notice/

7. CORREU ELECTRÒNIC

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d'atendre i donar resposta a la seva petició d'informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d'aquesta, o per al manteniment en el seu cas d'una relació contractual.

En el cas d'emplenar un formulari confeccionat a través de les eines proporcionades per Google, l'informem que implica una transferència internacional de dades a Google LLC per a la prestació del Servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l'adopció per part de Google de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

8. WHATSAPP

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de missatges a través de l’aplicació WhatsApp, es tractaran amb la finalitat d'atendre i donar resposta a la seva petició d'informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d'aquesta, o per al manteniment en el seu cas d'una relació contractual. En aquest sentit, l’ús de WhatsApp implica una transferència internacional de dades. Aquesta transferència internacional es duu a terme mitjançant clàusules contractuals tipus conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea, per a més informació pot consultar https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?eea=1 i https://faq.whatsapp.com/general/about-standard-contractual-clauses.

9. BUTLLETÍ ELECTRÒNIC O NEWSLETTER

A més, en el cas que expressament l'autoritzi a través de la marcació de la casella corresponent o mitjançant la seva sol·licitud expressa, el mantindrem informat sobre les nostres activitats. Perquè el registre sigui efectiu, necessitem una adreça de correu electrònic vàlida. Per a verificar que la sol·licitud procedeix del propietari real de l'adreça de correu electrònic, utilitzem el mètode de resposta. Per a això, registrem l'ordre del butlletí i li manem un correu de confirmació.

El consentiment per a processar les seves dades personals i el seu ús ulterior per a l'enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment. Trobarà un enllaç a aquest efecte al peu de pàgina de cada butlletí. També pot donar-se de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la seva petició mitjançant les opcions de contacte especificades al final d'aquest document.

En el cas de subscriure't a nostra newsletter, t'informem que utilitzem l'aplicació Mailchimp per a la seva gestió, la qual cosa implica una transferència internacional de dades a Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) per a la prestació del servei. La utilització de Mailchimp comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l'adopció per part de la Mailchimp de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

Així mateix, l'informem que aquesta empresa utilitza dispositius de seguiment de l'activitat dels destinataris, a fi de controlar l'obertura dels correus i la pulsació dels enllaços continguts en els correus i recollir informació com l'adreça IP, navegador, tipus de client de correu electrònic i detalls similars, per a poder elaborar amb la informació recaptada informes de seguiment de les campanyes així com millorar l'efectivitat dels serveis de Mailchimp. Per a més informació pot consultar la Política de mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.